AnasayfaHaberler

16.03.2019 Kamu Avukatları Toplantısı

16.3.2019 09:45:00
16.03.2019 Kamu Avukatları Toplantısı

Ankara Barosunun öncülüğünde gerçekleştirilen “Kamu Avukatlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin somut taleplerin, çözüm önerilerinin tespiti ve konunun muhataplarına iletmek” üzere yapılan toplantıya Manisa Barosu adına Av. Esra Deniz AĞAR ŞUDAŞDEMİR ve kamu Avukatlarımızdan Av. Nebahat ŞENTÜRK katılmıştır. Toplantının sonunda aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

 

BASIN BİLDİRİSİ

 

BİZ KAMU AVUKATLARI, Devlet Personel Başkanlığının 2019 yılı verilerine göre toplam 4200 kamu avukatı ile Yüzbinlerce dosyada Genel Bütçeli Kamu İdareleri, Özel Bütçeli İdareler, Düzenleyici - Denetleyici Kurulları, Sosyal Güvenlik Kurumların ve Mahalli İdareleri temsil etmekteyiz.

 

KAMU AVUKATLARI, İdarenin iş ve eylemlerinin hukuka uygun olması için çalışmakta, CUMHURİYET SAVCILARI GİBİ KAMU GÜCÜTEMSİL ETMEKTE ve kamu adına görevleri yerine getirmekte, kamunun taraf olduğu tüm davalarda devleti savunup devlet yararını korumak için çalışmaktadırlar.

 

KAMU AVUKATLARI, aynı meslek grubu olan hakim –savcı –avukat meslek gruplarının ücretleri arasındaki dengenin yok edildiği 1982 yılından bu yana; özveri ile sürdürdükleri görevleri karşılığı olan ücretlerinin, yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret olmadığını, Anayasanın 55. Maddesi ile Devlete yüklenen “çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alma” yükümlülüğü çerçevesinde ücretlerinin, KAMU AVUKATLIĞI mesleğine yaraşır hale getirilmesi gerektiğini, bunun bir Anayasal hak olduğunu, çözüm muhataplarına ileterek yaklaşık 29 Yıldır HAK ARAYIŞI MÜCADELESİ VERMEKTEDİRLER.

 

NE YAZIK Kİ BU HAKLI TALEP, BU GÜNE KADAR KARŞILIK BULMAMIŞ, KAMU AVUKATLIĞI, HAK ETMİŞ OLDUĞU STATÜYE KAVUŞTURULMAMIŞ, ÖZLÜK VE MALİ HAKLARINDA BİR İYİLEŞTİRME YAPILMAMIŞTIR.

 

AYNI MESLEK GRUBUNDA OLAN HAKİM - SAVCI –KAMU AVUKATINA ÖDENEN ÜCRETİN, ANAYASANIN 55.MADDESİNDE VÜCUT BULAN “ÇALIŞANLARIN YAPTIKLARI İŞE UYGUN ADALETLİ BİR ÜCRET ELDE ETMELERİ “ İLKESİNE UYGUN OLUP OLMADIĞINI KARŞILAŞTIRMALARI İÇİN EKLİ TABLOYU KAMUOYUNUN TAKTİRLERİNE SUNUYORUZ.

 

 

 

EK GÖSTERGE

MAKAM TAZMİNATI

TEMSİL TAZMİNATI GÖSTERGESİ

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

MAAŞ

1. DERECE OLAN HAKİM-SAVCI MAAŞI

7600

15.000

20.000

-

14.600 TL

1. DERECEDE OLAN AVUKAT MAŞI

3000

--

--

%135

5.490 TL

 

 

Ayrıca, Başbakanlık lağvedilirken, Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Biriminde avukatlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan bir kısım kamu avukatı da, Anayasanın eşitlik ilkesine ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunundaki genel düzenlemenin dışına çıkılarak 3600 Ek gösterge ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hukuk Müşaviri kadrosu ile görevlendirilmiştir. Bu yönüyle meslek grubu içinde de adaletsizlik yaratılmıştır.

 

Sigorta şirketlerinin, “KAMU AVUKATLARININ RİSKİ ÇOK YÜKSEK” gerekçesiyle, MESLEKİ MESULİYET SİGORTASI yapmadığı KAMU AVUKATLARININ, halihazırda ön lisans mezunu bir teknik personel maaşından bile düşük bir maaş ve emeklilik hakkı karşılığında, DAHA FAZLA KAMUDA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİ BEKLENEMEZ.

 

Bu nedenledir ki; göreve yeni başlayan kamu avukatları hakim/savcı/müfettiş kadrolarına, emeklilikleri yaklaşanlar ise noterliğe başvurup İdarelerinden ayrılmaktadırlar. Bu suretle kısa zaman, önce yaklaşık 1300 olan hazine avukatı sayısı, şu an için 800 ‘e düşmüştür. Aynı nedenle diğer kamu kurumlarında da kamu avukatı sayısı hızla azalmaktadır. Bu gidişatın durdurulmaması halinde; kamu adına yürütülen hukuk hizmetinin zaafa uğrayacağı ve kamu zararına neden olunacağı açıktır.

 

ARTIK KAMU AVUKATLARININ ÖZLÜK HAKLARI SORUNU, KAMU AVUKATININ SORUNU OLMAKTAN ÇIKMIŞ; KAMU İDARELERİNİN SORUNU HALİNE GELMİŞTİR.

 

KAMU AVUKATLARININ MALİ VE ÖZLÜK HAKLARINDA YAPILACAK İYİLEŞTİRMELERİN DEVLETİMİZE BİR YÜK GETİRMEYECEĞİ AŞİKARDIR. AKSİ DÜŞÜNÜLSE DAHİ; KAMU AVUKATLARININ TALEPLERİNİN ANAYASANIN 55. MADDESİ UYARINCA, BÜTÇE OLANAKLARININ ADALETLİ PAYLAŞTIRILMASI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

Bu nedenle BİZ KAMU AVUKATLARI, kronik hale gelmiş olan mesleki ve özlük sorunlarımızın çözüm önerilerini ve taleplerimizi çözüm muhataplarına duyurmak üzere, Ankara Barosunun ev sahipliğinde, Türkiye Barolar Birliği ve 35 BARO temsilcisi ile bir araya gelerek, kamumun hukuk hizmetinin devamlılığının sağlanması için alınması gereken önlemler ve talepler üzerinde mutabık kalınmıştır. Buna göre;

 

1) Kamuda çalışan avukatların bağlı bulunduğu bir üst örgütlenme biçiminin KAMUDA ÇALIŞAN AVUKATLAR YÜKSEK KURULU”nun hayata geçirilmesi gerekmektedir.

 

2) Kamuda yürütülen hukuk hizmetlerinin, Hukuk Biriminde çalışan kadrolu avukatlar eliyle yürütülmesi, halihazırda 399 Sayılı KHK ve 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında iş sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan avukatların kadroya geçirilmesi gerekmektedir. Zira; Kamunun taraf olduğu davaların hizmet alımı yolu ile serbest avukatlarca yürütülmesi uygulaması daha önce denenmiş, sakıncaları görülerek 1943 yılında 4353 Sayılı Devlet Davalarının Takibi Usullerine İlişkin Kanun getirilerek bu yanlıştan dönülmüştür. 2011 yılında yürürlüğe giren 659 Sayılı KHK ile 4353 Sayılı Yasa tümüyle yürürlükten kaldırılmış; hukuk hizmetinin hizmet alımı yoluyla karşılanmasının önü açılmıştır. Gelinen bu noktada, eski yanlışların tekrarlanmasından vazgeçilerek hukuk hizmetinin kadrolu avukatlar eliyle yürütülmesi gerekmektedir.

 

3) Kamu Avukatlığı Kariyer Meslek Sınıfı olarak kabul edilmelidir.

 

4) Anayasanın 55. maddesi gereği ve “Eşit İşe Eşit Ücret İlkesi “ gereği;

            4800 Ek Gösterge,

            2000 Makam Tazminatı ve emsale uygun Temsil Tazminatı

           %200 Özel Hizmet Tazminatı verilmek suretiyle Avukatlık Mesleğinin onuruna yaraşır bir Ücrete kavuşturulmalıdır.

 

5) Mali haklarda yapılan iyileştirmelerin maaşa doğrudan yansıması temin edilerek emekli kamu avukatlarının mağduriyetleri önlenmelidir.

 

 

6) Hukuk Fakültesi Mezunu olup da hakim/savcılık mesleğine 8. Dereceden başlatılan meslek grubu gibi göreve 8. Dereceden başlatılmalıdır.

 

7) Mesleki Sorumluluk sigortası yapılmalıdır. (İdarece primi ödenmek suretiyle)

 

8) Vekalet Ücreti limiti tümüyle kaldırılmalı, Vekalet ücretinin, bütçe geliri olarak, kaydedilmesinden vazgeçilmelidir.

 

9) Barolara kayıt olma zorunluluğu getirilmesi ve her türlü kayıt /üyelik aidatının İdarece ödenmesi gerekmektedir.

 

10) Hukuk birimlerinin bağlı bulunduğu hiyerarşik amir hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ve Avukatlık Kanunu’na uygun olacak şekilde kanunla açıkça düzenlenmelidir. Hukuk birimlerinde görev yapan İdari Amirlerin ve bu birimleri denetleyen denetim personelinin hukuk fakültesi mezunlarından atanması gerekmektedir.

 

11) Kamuda çalışan avukatlara, Avukatlık Kanunu ile belirlenmiş olan görev tanımlarının dışında olan kurul üyeliği vs gibi idari işlemler ve denetim hizmetlerinin gördürülmemesi, yaptırılan hizmetlerin ise mali karşılığının verilmesi gerekmektedir.

 

12) Arabuluculuk Kanunu ile İdarelere getirilen mükellefiyetlerin, ücretsiz olarak ve istekleri dışında kamu avukatına gördürülmesi uygulamasından vazgeçilmelidir.

 

13) Son zamanlarda, farklı kurumlarda çalışan kamu avukatlarını kanunda, çalışanın muvafakatı arandığı halde, ilgiliye sorulmadan re’sen Mülki Amirin kararıyla çalıştığı kurumdan farklı bir kuruma “Geçici Görev” ile görevlendirilmektedir. Avukatın yaptığı işin niteliği gereği ve kanunda açıkça muvafakat koşulu arandığından, bu kanunsuz uygulamadan vazgeçilmeli, keyfi uygulamanın önüne geçilmesi için 375 Sayılı KHK’nin Ek Madde 25/1 uyarınca muaf tutulan Hakim ve Savcılar gibi Kamu Avukatının da muaf tutulması gerekmektedir.

 

14) “Eşit işe Eşit Ücret” dengesinin kurulabilmesi için her İdare Yönünden dosya sayısına göre norm kadro belirlenmesi, bu suretle bir İdarede, 40-30 dosyaya bir avukat bakarken, diğer idarede 700 -800 dosyaya bir avukat tarafından bakılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir.

 

Bu taleplerimizden Mali ve Özlük haklarımızda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklif tasarısı ekli olup; 15.03.2019 tarihinde Ankara Barosunda yapılan toplantı sonucu aşağıda imzası bulunan Baro Temsilcilerinin ortak kararı ile kamuoyuna ve ilgililere duyurulmasına karar verilmiştir.

 

ADANA BAROSU                                                             İSTANBUL BAROSU

ADIYAMAN BAROSU                                                      KAHRAMANMARAŞ BAROSU

AFYON BAROSU                                                              KARABÜK BAROSU

ANTALYA BAROSU                                                          KARAMAN BAROSU

ANKARA BAROSU                                                           KASTANOMU BAROSU

AYDIN BAROSU                                                                KONYA BAROSU

BİNGÖL BAROSU                                                             MALATYA BAROSU

BURDUR BAROSU                                                            MANİSA BAROSU

ÇORUM BAROSU                                                              MUĞLA BAROSU

DİYARBAKIR BAROSU                                                     ORDU BAROSU

DÜZCE BAROSU                                                               SAKARYA BAROSU

EDİRNE BAROSU                                                              SİİRT BAROSU

ERZİNCAN BAROSU                                                        ŞIRNAK BAROSU

ESKİŞEHİR BAROSU                                                         TRABZON BAROSU

GAZİANTEP BAROSU                                                      VAN BAROSU

HATAY BAROSU                                                                YOZGAT BAROSU

IĞDIR BAROSU                                                                  ZONGULDAK BAROSU

ISPARTA BAROSU

 

Fotoğraf Galerisi