7440 SAYILI KANUN UYARINCA AVUKATLARIN BARO KESENEK BORCLARI YAPILANDIRMASI HK.

16.03.2023 14:03:21

12/03/2023 TARIH VE 32130 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7440 SAYILI KANUN UYARINCA AVUKATLARIN BARO KESENEKLERİ İLE STAJ KREDİ BORCLARI YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINMIŞ OLUP, AYRINTILI BİLGİ VE YAPILANDIRMA BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ İLE İLÇELERDE VE MERKEZDE BARO SEKRETERLERİMİZE BAŞVURABİLİRSİNİZ.

BİLGİLERİNİZE SUNULUR.

 YAPILANDIRMA BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 /Upload/files/YAPILANDIRMA%20BA%C5%9EVURU%20D%C4%B0LEK%C3%87ES%C4%B0%20MAN%C4%B0SA%20BAROSU.docx

 

KANUN : 7440 SY. KANUN MADDE 10/14’üncü fıkrası ile, 31.12.2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları faizlerinin yapılandırılması düzenlenmektedir. Düzenleme ile birinci taksiti bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Türkiye Barolar Birliği tarafından kanuna uygun şekilde belirlenmiş olan uygulama esasları şunlardır:

1-) Yapılandırmadan yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 31.05.2023 tarihine kadar kesenek borçları için alacaklı baroya, staj kredisi borcu için Türkiye Barolar Birliğine başvurulması şarttır.

2-) Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların Kanunda belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarlar fıkrada öngörülen süre ve şekilde tamamen ödeninceye kadar durdurulur ve alacağın tamamı ödendiğinde sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin dosyanın kapatılması için gerekli tahsil harcı borçlu tarafından ödenir, bundan başka yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

3-) Avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği 12.03.2023 tarihini takip eden üçüncü ayın sonu olan 30.06.2023 tarihine kadar, kalanın da aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

4-) Ödenmesi gereken tutarların düzenlemede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Ancak düzenleme uyarınca aylık taksitini süresinde ödemeyenler bakımından bir kereye mahsus olmak üzere ödenmeyen taksitin bir sonraki ay taksiti ile birlikte ödenmesi durumu saklıdır.

Bilgilerinize sunulur.

KAPSAM : 31/12/2022 tarihine kadar ödenmesi gereken AVUKAT VE STAJYER AVUKATLARIN BARO KESENEKLERİ ile STAJ KREDİSİ BORÇLARI

BAŞVURU SÜRESİ: 31 MAYIS 2023’tür.

ÖDEME VE AF: Asıl borcun 1.Taksiti 30 Haziran 2023’e kadar, kalan borcun ise azami 6 aylık taksit süresi içinde ödenmesi şartıyla asıl borca uygulanan faizlerin tamamı silinir. Kısmen ödemede ödenen asla isabet eden faizler silinir.

Son Duyurular

 • Manisa Barosu Adli Yıl Açılış Merkez ve Tüm İlçeler Tam Program
  31.08.2023 14:34:58
 • E-İHALE E-SATIŞ İŞLEMLERİNDE YAŞANAN AKSAKLIKLAR İLE İLGİLİ ADALET BAKANLIĞI'NA TESPİT VE ÇÖZÜM TALEPLERİMİZİ İÇEREN BAŞVURUMUZ
  17.08.2023 14:04:22
 • 2023/61 Türkiye Barolar Birliği Duyurusu
  10.08.2023 16:05:11
 • 2023/55 Türkiye Barolar Birliği Duyurusu
  28.07.2023 16:03:25
 • KAMU AVUKATLARI MESLEKİ SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ HAKKINDA ADALET BAKANLIĞI'NA SUNULAN YAZIMIZ
  16.06.2023 17:22:02
 • 7440 SAYILI KANUN UYARINCA AVUKATLARIN BARO KESENEK BORCLARI YAPILANDIRMASI HK.
  16.03.2023 14:03:21
 • MANİSA BAROSU HİZMET BİNASI KİRALIK İŞ YERLERİ
  13.03.2023 09:11:58
 • MANİSA BAROSU DEPREM HUKUKU REHBERİ
  21.02.2023 08:55:02