04.09.2020 TBB Duyuru 2020/68

4.9.2020 16:02:30

Ankara, 28.08.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

 

DUYURU NO:2020/68

 
Konu: TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Tavsiye Kararı Hakkında.
 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan alınan 14.08.2020 ve 2020/68719-S.20.74757 sayılı tavsiye kararlarının bir örneği ekte gönderilmiştir.TBMM Kamu Denetçiliği Kurumunun anılan kararında, “Soruşturma aşamasında; adli kolluk görevlilerinin, müdafinin varlığını öğrendiği ve herhangi bir güvenlik zafiyeti teşkil etmeyecek her hâlde, şüpheliden gerekli teyidi alarak müdafinin soruşturmanın her aşamasında yer almasını ve müvekkilleriyle görüşmesini sağlamak amacıyla gerekli dikkat ve özeni göstererek mevzuata uygun hareket etmesi,-Soruşturmaya ilişkin işlemleri Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda yürütmekle görevli olan adli kolluk görevlilerinin, görev ve yetkilerini kullanırken tabi olduğu mevzuata uygun hareket ederek, görevin gerektirdiği soğukkanlılık ve nezaket ilkeleri çerçevesinde davranmasının önem arz ettiği; tutum ve davranışlarının bir kamu görevlisinden beklenen özen ve nezakette olması gerektiği değerlendirildiğinden kolluk görevlilerine görevlerinin gerektirdiği davranış ilkelerinin hatırlatılması.- Savunma makamının temsilcisi olan avukatların görevlerini yerine getirirken gerekli imkân ve kolaylığın sağlanması adına kendilerine bekleyebilecekleri uygun bir yerin gösterilmesi ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, -Başvuran ve çalışma arkadaşının içinde bulunduğu sürece ilişkin kamera kayıtlarının kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde işlenme amacına uygun olarak kullanılması ve kullanıldıktan sonra silinmesi veya yok edilmesi;” konularında İçişleri Bakanlığı'na tavsiyede bulunulmuştur. Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

 

 

Eki

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Yazısı ve Eki Tavsiye Kararı

 

 

 

 

Son Duyurular

 • CELSE uygulaması üzerinden E-Devlet ile Login işlemi Hakkında
  19.1.2021 16:05:53
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası Prim Ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 68.Maddesinin 1.Fıkrasının 1 Numaralı Bendine Göre Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılabileceği Hakkında
  18.1.2021 13:37:29
 • Noterlerce Düzenlenmeyen veya Tasdik Edilmeyen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin Harca Tabi Olmadığı Hakkında
  18.1.2021 13:31:06
 • 2021 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hakkında
  18.1.2021 09:02:03
 • Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) Üzerinden Araç Değer Kaybı Eksper Atama Rehberi Hk.
  12.1.2021 16:00:43
 • Birliğimiz ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arasında İmzalanan TAKPAS Veri Paylaşımı Protokolü Uyarınca Avukatların Kullanımına Açılan Tapu Kadastro Verilerinin Kullanımına İlişkin Sınırlamalar Hakkında.
  12.1.2021 15:52:19
 • Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün "Avukatların Dosya İnceleme Talebi" hakkındaki 17.12.2020 tarih ve 91928 sayılı yazısı
  31.12.2020 11:37:33
 • 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları faizlerinin yapılandırılması
  29.12.2020 14:19:21