Yönerge

11.11.2021 14:04:36

MANİSA  BAROSU

KÜLTÜR VE SANAT KOMİSYONU YÖNERGESİ


KURULUŞ:

MADDE 1- Kültür ve Sanat Komisyonu, Manisa Barosu Başkanlığına bağlı olarak ve yönergede gösterilen esaslar çerçevesinde çalışmak üzere kurulmuştur.

 

AMAÇ:

MADDE 2 – Baroya mensup meslektaşlar arasında dayanışma ve işbirliğini gerçekleştirmek amacı ile Manisa Barosu adına yapılacak kültürel ve sanatsal faaliyetlerin organizasyonunun ve gerçekleştirilmesinin sağlamayı amaçlar. 

 

YAPILANMA VE ÇALIŞMA ARAÇLARI :

MADDE 3 - Manisa Barosu'na kayıtlı, gönüllü olarak komisyonda yer almak isteyen avukat ve avukat stajyerlerinden oluşur.Katılımcılık anlayışı çerçevesinde isteyen her avukat ve stajyer avukat her zaman üye olabilir,üyelikten çıkabilir.

 

Komisyonda yer alan avukat ve avukat stajyerleri; kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve sekreter seçer.

 

Başkan, Kültür ve Sanat Komisyonu faaliyetlerinde baroyu temsil eder,toplantılara başkanlık eder,komisyon gündemini belirler. Ayrıca başkan üyelerle birlikte faaliyet raporunu hazırlar.

 

Başkan yardımcısı, başkan olmadığı zamanlarda başkanın görevlerini üstlenir.

 

Sekreter, toplantıda alınan kararları tutanağa geçirir, faaliyet raporlarını ve alınan kararları Baro Yönetim Kuruluna sunar, komisyonca hazırlanan basın açıklamalarını, e-posta gönderilerini, etkinlik duyurularını, sms yolu ile yapılacak bildirimleri, resmi ve gayri resmi yazışmaları vb. düzenler.

 

Komisyonda yer almak isteyen Manisa Barosu avukat ve avukat stajyerlerinin görev süresi bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar devam eder. Olağan Genel Kurul ile birlikte komisyonun başkan,başkan yardımcısı,sekreter ve üyelerin sıfatları kendiliğinden sona erer.

 

ÜYELER

MADDE 4 – Üyeler; başkan ve başkan yardımcısı tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirir.

 

Tüm üyelerin planlanan çalışmaların birinde görev almalarına ve çalışma yapmalarına özen gösterilir.

 

Üyeler komisyon toplantılarına katılır,gündemdeki konular hakkında görüş bildirir ve gerekli gördüğü konuların gündeme alınması için başkan ve başkan yardımcısına öneride bulunur.

 

Komisyona yapılacak başvurulara cevap vermek üzere gerekli görülmesi halinde üye sayısına göre komisyon içerisinde üye avukatlar arasından nöbet listesi oluşturulur.

 

TOPLANTILAR :

MADDE 5- Komisyon, ayda bir defa toplanır.

 

Her toplantıda bir sonraki toplantı gündemi belirlenir. Bir sonraki toplantı yeri, gündemi ve öneriler toplantı saatine kadar gündeme eklenebilir. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

 

ÇALIŞMA ALANLARI:

MADDE 6- Komisyon, Manisa Barosu avukat ve stajyer avukatlardan oluşan, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunan kültür sanat toplulukları oluşturulmasına öncülük ederek bu topluluklarla birlikte tiyatro, sinema, konser vb.gösteri ve organizasyonlar ile sosyal faaliyetler düzenlemek; sosyal sorumluluk projelerine iştirak etmek; kültür ve sanat alanında hukuki sorunların tespiti ve çözümü amaçlı panel, konferans vb. düzenlemek gibi alanlarda faaliyette bulunabilir.

 

Toplantılarda belirlenecek tüm görev ve etkinlikler tutanak altına alınarak komisyon tarafından Manisa Barosu Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından verilecek karar doğrultusunda gerçekleştirilir.

 

YÜRÜRLÜK:

MADDE 7 - Bu yönerge Manisa Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Bu yönerge Manisa Barosu Yönetim Kurulu'nun 08.11.2021 tarih ve 32/14 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

MADDE 8-Bu yönergenin hükümlerini Manisa Barosu Başkanlığı yürütür.